Om
Om bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

FNs 17 bærekraftsmål omtales som «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030» (https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal (opens in a new tab)). De 17 målene, med sine 169 delmål og 232 indikatorer ble vedtatt av generalforsamlingen i 2015. De utgjør en plan som alle verdens land har sagt de vil jobbe for å oppfylle: 2030-agendaen (opens in a new tab).

Bærekraftsmålene avløste FNs tusenårsmål, som handlet om sosial og økonomisk utvikling i verden i perioden mellom 2000 og 2015. Bærekraftsmålene er flere, mer ambisiøse, og søker å adressere årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer i større grad enn tusensårsmålene gjorde.

Begrepet «bærekraftig utvikling» har vært i bruk siden Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, også kjent som Brundtland-kommisjonen, la fram sin rapport Vår felles framtid i 1987. I dag forbindes det i svært mange sammenhenger med FNs bærekraftsmål.

Delmål

Alle de 17 bærekraftsmålene (også kjent som "Sustainable development goals" eller "SDGs") har ett overordnet mål og flere delmål, for eksempel:

  • SDG 2 er «Utrydde sult», og det overordnete målet er oppsummert slik: "Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk»
  • Delmål 2.4 er ett av åtte delmål under SDG 2: «Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste metoder som gir økt produktivitet og produksjon, som bidrar til å opprettholde økosystemene, som styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelse og andre katastrofer, og som gradvis bedrer arealenes og jordas kvalitet» (https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-sult (opens in a new tab))

De til sammen 169 delmålene konkretiserer ulike aspekter ved de overordnede målene, og setter søkelys på både mulige tiltak, ønskede resultater og affiserte grupper. Det er i tillegg definert indikatorer for de enkelte delmålene.

Ressurser

Statisikk og rapporter

Norge:

Hele verden:

Læringsressurser

Organisajoner og nettverk